Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Značenje pojmova iz Pravilnika o ambalaži
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Značenje pojmova iz Pravilnika o ambalaži

Značenje pojmova navedenih u Pravilniku o ambalaži:

 • Ambalaža - predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu materijala od kojeg su izrađeni ili su korišteni za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača, a može biti:
  prodajna ili primarna ambalaža - najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvod prodaje konačnom kupcu,
  skupna ili sekundarna ambalaža - ambalažna jedinica koja sadrži više proizvoda u primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan kupcu u skupini, a može se izdvojiti i uzeti pojedinačno,
  transportna ili tercijarna ambalaža - zaštitna ambalaža koja omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili i u prodajnoj i skupnoj ambalaži; u ovu vrstu ambalaže ne spadaju spremnici (kontejneri) za cestovni, željeznički, prekomorski i zračni prijevoz robe. Ambalaža su i nepovratni predmeti uporabljeni za namjenu iz prvog stavka ovoga članka, kao i pomoćna sredstva za pakiranje, koja služe za omatanje ili povezivanje robe, pakiranje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe.
 • Ambalažni materijal- je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni miješani materijali i drugi materijali.
 • Ambalažni otpad- definiran u kategorijama Kataloga otpada predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.
 • Sprečavanje- predstavlja smanjenje količine i štetnosti za okoliš:
  - od materijala i tvari sadržanih u ambalaži i ambalažnom otpadu;
  - od ambalaže i ambalažnog otpada u fazi proizvodnog postupka i u promociji, distribuciji, korištenju te fazi uništenja, razvojem -čistih- proizvoda i tehnologija.
 • Gospodarenje ambalažnim otpadom- je skup mjera koje podrazumijevaju -odvojeno skupljanje ambalažnog otpada- i -obrađivanje ambalažnog otpada.
 • Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada- je skup organiziranih djelatnosti skupljanja, razvrstavanja i prijevoza ambalažnog otpada, organiziranih izvan ili u sklopu mjera gospodarenja otpadom propisanih u Zakonu o otpadu.
 • Obrađivanje ambalažnog otpada- je postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.
 • Oporaba- je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe, ovaj pojam obuhvaća i pojam -recikliranje-.
 • Recikliranje- je ponovna uporaba u proizvodnom procesu, osim uporabe otpada u energetske svrhe.
 • Povratna ambalaža- je ona ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu.
 • Višeslojna ambalaža- je ambalaža načinjena iz različitih materijala koji se ne mogu odvojiti ručno.
 • Gospodarski subjekti- prema ovom Pravilniku su:
 • Ambalažer- je pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi ambalažu
 • Proizvođač i uvoznik- (u daljnjem tekstu: Proizvođač) je pravna ili fizička osoba koja u RH pakira proizvode u ambalažu ili uvozi proizvode u ambalaži i stavlja ih na tržište
 • Mali proizvođač- je pravna ili fizička osoba koja u RH pakira proizvode u ambalažu i stavlja ih na tržište u malim količinama.
 • Prodavatelj- je pravna ili fizička osoba koja prodaje ili daje potrošaču proizvod u ambalaži.
 • Potrošač- je pravna ili fizička osoba koja odvaja proizvod od ambalaže te koristi proizvod za krajnju potrošnju.
 • Osobe ovlaštene za skupljanje neopasnog i komunalnog otpada- su pravne i fizičke osobe koje na temelju ovlaštenja sukladno posebnom propisu obavljaju poslove skupljanja ambalažnog otpada neposredno i/ili iz komunalnog otpada.
 • Osobe ovlaštene za zbrinjavanje i oporabu ambalažnog otpada- su pravne i fizičke osobe koje na temelju ovlaštenja sukladno posebnom propisu obavljaju poslove obrade ili odlaganja ambalažnog otpada.
 • Prijevoznik- je pravna ili fizička osoba koja se bavi prijevozom otpada prema članku 28. Zakona o otpadu
 • Fond- je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je pravna osoba s javnim ovlastima i obavlja poslove u svezi gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o otpadu.
 • Naknade- su novčani iznosi koje proizvođač mora uplatiti u Fond prilikom stavljanja proizvoda upakiranog u ambalažu na tržište. Naknade prema ovom Pravilniku su:
 • Naknada zbrinjavanja- predstavlja naknadu prema vrsti materijala ambalaže i prema jedinici proizvoda u svrhu pokrića troškova zbrinjavanja: prikupljanja, skladištenja i transporta do mjesta oporabe;
 • Povratna naknada- predstavlja naknadu samo za ambalažu za pića i napitke s jednokratnom uporabom u svrhu poticanja povratka iskorištene ambalaže - troškovi ove naknade imaju privremeni karakter i vraćaju se proizvođaču nakon prodaje proizvoda;
 • Poticajna naknada- predstavlja naknadu samo za ambalažu za pića i napitke u svrhu poticanja korištenja višekratno primjenjive odnosno povratne ambalaže. Poticajnu naknadu plaćaju samo oni proizvođači koji u svom proizvodnom programu nemaju višekratno iskoristivu, povratnu ambalažu.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.