Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako se vodi očevidnik otpada?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako se vodi očevidnik otpada?

Sukladno odredbi Zakona o otpadu i Pravilnika o gospodarenju otpadom propisano je da osoba koja proizvodi, posjeduje otpad treba voditi propisani očevidnik o nastanku i tijeku otpada (obrazac ONTO)

Očevidnik se sastoji od dva dijela:

- obrasca očevidnika (ONTO)

- obrazaca pratećih listova

Obrazac očevidnika (ONTO) - propisan je Dodatkom II. Pravilnika o gospodarenju otpadom, time da se isti može nabaviti isključivo putem trgovačkog društva Narodne novine d.d. Zagreb (http://www.nn.hr).

Obrazac očevidnika sadrži podatke o:

- pravnoj ili fizičkoj osoba koja proizvodi/posjeduje ili gospodari otpadom,

- djelatnosti i proizvodnom procesu u kojem je otpad nastao kad očevidnik vodi proizvođač/posjednik otpada,

- podrijetlu otpada kad se radi o gospodarenju otpadom što se dokazuje primjerkom Pratećeg lista,

- nazivu i ključnom broju otpada sukladno katalogu otpada prema posebnom propisu,

- količini otpada koja se proizvede ili kojom se gospodari,

- načinu pakiranja, svojstvima sukladno posebnom propisu, agregatnom stanju otpada,

- predviđenom načinu obrade, oporabe, zbrinjavanja ili izvoza otpada.

Obrazac očevidnika (ONTO) vodi se u pisanom ili elektronskom obliku, time da je za svaku pojedinu vrstu otpada odnosno za svaki ključni broj otpada, potrebno otvoriti zaseban obrazac ONTO. Podatke u očevidnik osoba je dužna unositi ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja te podatke iz očevidnika dostavljati nadležnom tijelu sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša, a očevidnik za svaku godinu čuvati pet godina. Iznimno, proizvođač otpada može svoj otpad sam oporabiti ili zbrinuti, ukoliko je prethodno pribavio dozvolu.

Upute za popunjavanje Obrasca ONTO:

U prvom dijelu očevidnika, deklarira se pravna ili fizička osoba prema popisu djelatnosti s lijeve strane, a u produžetku se upisuje naziv i adresa gospodarskog subjekta (npr. tvrtke).

U sljedećem poglavlju se upisuju podaci o djelatnosti i procesu u kojem je otpad nastao, karakteristikama, predviđeni postupci oporabe ( podatke dostavljaju ovlaštene osobe za obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada )agregatnom stanju i o načinu pakiranja,

U sljedeći red upisuje se naziv vrste otpada i ključni broj prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada.

(Ovaj dio obrasca popunjava samo proizvođač /posjednik otpada.)

Drugi dio obrasca čini tablični dio gdje se upisuju sve promjene u količinama vrste otpada iz naslova, a svaku promjenu u koloni »izlaz« koja znači predaju otpada na postupke skupljanja, obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja, mora dokazivati popunjeni i ovjereni Prateći list.

U koloni koja se odnosi na predaju otpada na oporabu ili zbrinjavanje, osim količine u tonama upisuju se i oznake postupaka oporabe - R odnosno zbrinjavanja - D, prema potvrđenom Pratećem listu, time da se količina izvezenog otpada iskazuje u tonama, a potrebno su je pravdati odgovarajućim ovjerenim dokumentom o međunarodnom prometu otpada sukladno posebnom propisu ( prateći list o prekograničnom prometu neopasnim otpadom - obrazac PLPPNO).

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.