Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kako postupati s otpadnim auto-gumama?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kako postupati s otpadnim auto-gumama?

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva donijelo je pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN.40/2006), temeljem Zakona o otpadu (NN.178/04 i 153/05), koji je stupio na snagu 29. ožujka 2006. godine.

Značenje pojmova

 1. Otpadna guma je guma osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica te slični odgovarajući proizvod koje posjednik radi oštećenja, istrošenosti, isteka roka trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne želi upotrebljavati te je zbog toga odbacuje ili namjerava odbaciti.
 2. Proizvođač je pravna ili fizička osoba koja uvozi ili proizvodi gume kao poseban proizvod te uvozi vozila ili proizvodi vozila čiji su sastavni dio gume.
 3. Posjednik otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadnu gumu nastalu njegovom vlastitom aktivnošću i pri čijem obavljanju registrirane djelatnosti nastaju stalno ili povremeno otpadne gume.
 4. Naknada za gospodarenje s otpadnim gumama je naknada koju plaćaju uvoznici guma u Republiku Hrvatsku ili proizvođači guma proizvedenih u Republici Hrvatskoj prilikom stavljanja na tržište guma kao posebnog proizvoda, odnosno uvoznici i proizvođači vozila i letjelica i kompleta kotača čiji su sastavni dijelovi gume, za pokrivanje troškova skupljanja, prijevoza, zbrinjavanja i oporabe otpadnih guma.
 5. Naknada ovlaštenom skupljaču i oporabitelju je novčani iznos koji Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) plaća za skupljanje i oporabu otpadnih guma ovlaštenom skupljaču i oporabitelju.
 6. Obveznik plaćanja naknade za gospodarenje s otpadnim gumama je proizvođač i/ili uvoznik guma, odnosno proizvoda čiji su sastavni dijelovi gume.
 7. Korisnik naknade za gospodarenje s otpadnim gumama je pravna osoba koja ima dozvolu za skupljanje i/ili oporabu otpadnih guma i ovlaštenik je koncesije za skupljanje i/ili oporabu otpadnih guma.
 8. Skupljanje otpadnih guma je skupljanje, privremeno skladištenje i razvrstavanje radi reciklaže i/ili korištenja u energetske svrhe spaljivanja otpadnih guma.
 9. Ovlašteni skupljač otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma i ovlaštenik je koncesije za skupljanje otpadnih guma.
 10. Ovlašteni oporabitelj otpadnih guma je pravna ili fizička osoba koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe otpadnih guma i ovlaštenik je koncesije za oporabu otpadnih guma.
 11. Oporaba otpadne gume je ponovni postupak obrade otpadne gume radi korištenja u materijalne ili energetske svrhe.
 12. Prateći list je obrazac propisan posebnim provedbenim propisom.
 • Aktivnosti koje je potrebno provesti u obrtima u kojima nastaje otpad i koji se zbrinjava regulirano je Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom NN.32/98.
 • Prema klasifikaciji otpada (Katalog otpada) slijedeće stavke ne spadaju u opasan otpad: 160103 Stare gume, 160104 Napuštena vozila, 160105 Sitne frakcije (ostaci) od drobljenja automobila, 160103 Stare gume. Sav ostali otpad koji nastaje u navedenim djelatnostima smatra se opasnim otpadom. (ulja, baterije, akumulatori, kiseline, boje i premazi i drugo)
 1. Otpad je potrebno razvrstati, a ovisno o opasnosti odložiti u predviđene spremnike i objekte.(Čl. 19. NN. 151/03)
 2. Tromjesečno, ako postoji otpad, na obrascu - PRIJAVNI LIST, (kupuje se u Narodnim novinama) izvješćivati odgovorno tijelo Županije.
 3. Uz Očevidnik priložiti i čuvati kopiju obrasca - PRATEĆI LIST za opasan ili neopasan otpad, (kupuje se u Narodnim novinama) za sav otpad koji se predaje ovlaštenim firmama.
 4. Burzi otpada (na priloženom obrasci) dati podatke o otpadu čija vrijedna svojstva se mogu iskoristiti, a nisu zbrinuta od ovlaštene firme.
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.