Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Zaštita od buke
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Zaštita od buke

Bukom se naziva svaki neželjeni zvuk. Buka štetna po zdravlje je svaki zvuk koji prekoračuje najviše dopuštene razine utvrđene provedbenim propisima .

Izvor buke je svaki stroj, uređaj, instalacija, postrojenje, sredstvo za rad i transport, tehnološki postupak, elektroakustički uređaj za glasno emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i druge radnje od kojih se širi zvuk. Izvori buke smatraju se i cjeline kao nepokretni i pokretni objekti te otvoreni i zatvoreni prostori za šport, igru, ples, predstave, koncerte, slušanje glazbe i sl.

Mjerenje buke je mjera zaštite radi provjere i stalnog nadzora stanja buke u cilju sprečavanja nastajanje, odnosno smanjenja postojeće buka na dopuštenu razinu.

Stručne poslove zaštite od buke mogu obavljati pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koje imaju ovlaštenje ministra nadležnog za zdravstvo.

Izrade karata buke su mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Karte buke su prikazi postojećih i predviđenih razina imisija buke na svim mjestima unutar promatranog područja, ovisno o jednom određenom ili svim izvorima buke.

Karta buke je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i predstavlja stručnu podlogu za izradu prostornih planova.

Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine, dužne su izraditi kartu buke.

 

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.