Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Vođenje evidencije ZNR
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Vođenje evidencije ZNR

Poslodavac je dužan voditi evidencije o:

zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način,
zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada,
opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi,
ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika,
knjigu nadzora,
podnositi godišnje izvješće o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima.

Evidencija o radnicima osposobljenim za rad na siguran način:

Ova evidencija vodi se na propisanom evidencijskom kartonu o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (Obrazac EK-1) za svakog zaposlenog radnika.
Na kartonu se vode propisani podaci o radniku, o opasnostima na radnom mjestu, te podatke o sadržajima prema kojima je obavljeno osposobljavanje kao i podatke o ocjeni osposobljenosti.

Evidencija o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada:

Ova evidencija obavlja se na propisanom evidencijskom kartonu o radniku raspoređenom na poslove s posebnim uvjetima rada (Obrazac EK-2) za svakog radnika.

Evidencija o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti:

Ova evidencije vodi se na propisanom evidencijskom kartonu (Obrazac EK-3). Na kartonu se vode podaci o ozlijeđenom radniku, podaci o uvjetima rada te primjeni pravila zaštite na radu na poslovima gdje je nastala ozljeda na radu radnika ili profesionalna bolest.

Evidencija o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima:

Ova evidencija vodi se na propisanom evidencijskom kartonu (EK-4).

Evidencija o ispitivanju radnog okoliša:

Ova evidencija vodi se na propisanom evidencijskom kartonu (EK-5).

Evidencija o ispitivanju određenih osobnih zaštitnih sredstava:

Ova evidencija vodi se na propisanom evidencijskom kartonu (EK-6).

Evidencija o opasnim tvarima:

Ova se evidencija vodi na odgovarajućim obrascima kojima se utvrđuje vrsta opasnih tvari te njihove osobine koje mogu ugroziti život ili uzrokovati oštećenje zdravlja radnika odnosno prouzročiti materijalnu štetu ili štetno djelovati na životnu okolinu.

Poslodavac je dužan podnositi godišnje izvješće o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti nadležnom tijelu inspekcije rada.

Godišnji izvještaj o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti, ako ih je bilo, izrađuje se na propisanom obrascu (Obrazac GI) i podnosi nadležnom tijelu inspekcije rada do 31. siječnja za prethodnu godinu.

Poslodavac je dužan čuvati :

tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite na radu za objekt ili dio objekta koji koristi za radne i pomoćne prostorije tako dugo dok ih koristi,
upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok te strojeve i uređaje koristi,
planove uređenja privremenih radilišta dok ta radilišta koristi,
isprave o obavljenim ispitivanjima,
dokaze o ispravnosti instalacija.

Knjiga nadzora
Poslodavac je dužan voditi knjigu nadzora u koju opisuju svoje odluke:

ovlaštenici poslodavca,
stručnjak za zaštitu na radu,
ovlaštena fizička ili pravna osoba,
inspektor rada.

Godišnje izvješće o ozljedama, profesionalnim bolestima zaposlenika koje su se dogodile u prošloj godini:

Poslodavac je dužan podnijeti godišnje izvješće o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti inspekciji rada, ako je takvih ozljeda, odnosno slučajeva profesionalnih bolesti bilo.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.