Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Poljoprivredno gospodarstvo je samostalna gospodarska i socijalna jedinica temeljena na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u obavljanju proizvodne djelatnosti i ima svojstvo fizičke osobe.
Upis u Upisnik je obvezatan za gospodarstva:

 • koja prodaju vlastite proizvode na tržištu
 • koja podnose zahtjev za novčana sredstva i druge oblike potpore u poljoprivredi - koja trebaju biti evidentirana u ostalim upisnicima.Osim navedenih obveznih upisa, svaka fizička osoba odnosno obitelj koja ima uvjete (posjeduje zemljište) može se upisati u Upisnik.

Pod prodajom vlastitih proizvoda smatra se sljedeće:

 • prodaja registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju proizvode za preradu ili daljnju prodaju te
 • izravna prodaja (krajnjem potrošaču).

Zahtjev za upis gospodarstva u Upisnik podnosi nositelj gospodarstva.
Nositelj gospodarstva je osoba koju, u pisanom obliku, odrede članovi koji rade i prebivaju na gospodarstvu.
Članovi gospodarstva su punoljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave stalno ili povremeno radom na gospodarstvu.
Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se tijekom cijele godine nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnom tijelu grada, nadležnom za poslove poljoprivrede prema prebivalištu nositelja gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
Nadležnom uredu, nositelj gospodarstva podnosi slijedeću dokumentaciju:
1. popunjeni obrazac Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji se sastoji od više tiskanica:

 • tiskanica list 1 na kojoj upisuje opće podatke o nositelju te sjedištu i računu gospodarstva
 • tiskanica list 3 na kojoj upisuje podatke o gospodarskim objektima koji se nalaze izvan sjedišta gospodarstva (ako nema takvih objekata tu tiskanicu ne popunjava i ne predaje).
 • tiskanica list 4 na kojoj upisuje podatke o članovima gospodarstva
 • tiskanica list 5 na kojoj upisuje podatke o poljoprivrednom zemljištu (česticama) i
 • tiskanica list 6 na kojoj upisuje podatke o životinjama (goveda, ovce, koze, kopitare, svinje).

2. ostala dokumentacija kao što su:

 • preslika osobne iskaznice (nositelja gospodarstva)
 • izjava članova gospodarstva o odabiru nositelja gospodarstva
 • preslike osobnih iskaznica članova gospodarstva koji se upisuju u Upisnik
 • posjedovni list vlasnika i ovlaštenika (nositelja i članova) katastarskih čestica koje se prijavljuju (izdaje Zemljišno- knjižni ured suda na području gdje se zemljište nalazi)
 • preslike ugovora o zakupu odnosno plodouživanju ili izjavu vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade i izvadci iz katastra za sve čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja ili članova gospodarstva (izdaje ured Zavod za katastar na čijem se području nalazi zemlja).
 • potvrda obveznika PDV-a - preslike kartice žiro ili tekućeg računa (podnositelji zahtjeva za potporu)
 • preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (zavodi, Hrvatski stočarski selekcijski centar, Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata ).

Uredi državne uprave izdaju Rješenje o upisu najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za upis, pa se to Rješenje smatra aktom o registraciji obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva. Iskaznica, koju pri tom dobije, posebna je službena isprava nositelja i svakog člana gospodarstva. Imatelji iskaznice dužni su je imati kod sebe i dati je na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi kad prodaju vlastite proizvode na tržištu.
Opširnije o Upisniku možete naći u NN 128/02.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.