Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Propisi Zaštite na radu
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Propisi Zaštite na radu

Pravni izvori vezani za područje zaštite na radu

Inspektori rada za zaštitu na radu obavljaju nadzore nad provedbom:

· Konvencija Međunarodne organizacije rada iz područja zaštite na radu koje je nostrificirala Republika Hrvatska (NN – međunarodni ugovori br. 6/95, 3/02 i 11/03),

· Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 79/09)

· Propisa donesenih na temelju Zakona o zaštiti na radu i preuzetih temeljem odredbi članka 113. i 114. toga Zakona,

· Tehničkih propisa iz područja zaštite na radu,

· Hrvatskih i europskih normi iz područja zaštite na radu.

Od propisa donesenih na temelju Zakona o zaštiti na radu i preuzetih sukladno tom Zakonu naročito se obavlja nadzor nad primjenom slijedećih:

· Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN, br. 56/83),

· Pravilnika o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika
za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN, br. 3/84 i 55/85),

· Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN, br. 5/84),

· Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN, br. 6/84,42/05 i
113/06),

· Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. l., br. 42/68),

· Pravilnika o zaštiti na radu na željeznicama (NN, br. 11/84 i 7/89),

· Pravilnika o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (NN, br.
45/84),

· Pravilnika o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN,
br. 52/84),

· Pravilnika o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN, br. 10/86),

· Pravilnika o zaštiti na radu pri proizvodnji i preradi teških i lakih obojenih metala i njihovih
legura (NN, br. 10/86),

· Pravilnika o zaštiti na radu u šumarstvu (NN, br. 10/86),

· Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi NN br 34/68),

· Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN, br. 49/86),

· Pravilnika o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala(NN, br.
49/86),

· Pravilnika o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na
privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavaca (NN, br. 7/87),

· Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN, br. 9/87),

· Pravilnika o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane
naftalene i poliklorirane terfenile (NN, br. 7/89),

· Pravilnika o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija
i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 92/93),

· Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN, br. 48/97, 114/02 i 126/03),

· Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN, br. 48/97),

· Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (NN, br.114/02 i 126/03),

· Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN, br. 47/02),

· Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za
obavljanje poslova zaštite na radu (NN, br. 114/02 i 29/05),

· Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN, br. 114/02 i
126/03),

· Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (NN br.
114/02 i 126/03),

· Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN, br.
114/02 i 126/03),

· Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz
područja zaštite na radu (NN, br. 69/05)

· Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN, br. 69/05)

· Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN, br. 39/06)

· Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju
postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
(„Narodne novine“ br. 39/06)

· Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta („Narodne novine“ br. 42/05)

· Pravilnik o sigurnosnim znakovima („Narodne novine“ br. 29/05)

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.