Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Zaštita od požara i eksplozija
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Zaštita od požara i eksplozija

Naziv propisa:Broj glasila:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, N. N. 117/2001
Zakon o vatrogastvu, N. N. 106/99
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, N. N. 87/96
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, N. N. 108/95
Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, N. N. 12/94
Zakon o prijevozu opasnih tvari, N. N. 97/93
Zakon o zaštiti od požara, N. N. 58/93
Zakon o vatrogastvu, N. N. 58/93
Naziv propisa:Broj glasila:
Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, N. N. 41/2003
Pravilnik o zaštiti šuma od požara, N. N. 26/2003
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara, N. N. 149/2002
Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, N. N. 96/2002
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, N. N. 91/2002
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, N. N. 2/2002
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, N. N. 89/2001
Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama, N. N. 89/2001
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca, N. N. 89/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara, N. N. 10/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina, N. N. 1/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju plinskih kuhinjskih štednjaka, kuhala, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 131/2000
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnome potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipnih građevnih konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda N. N. 68/2000
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina N. N. 148/99
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom N. N. 148/99
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata N. N. 100/99
Pravilnik o sustavima za dojavu požara N. N. 56/99
Pravilnik o zapaljivim tekućinama N. N. 54/99
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom N. N. 93/98
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina N. N. 69/98
Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom N. N. 69/98
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda N. N. 47/97
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara N. N. 32/97
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i održavanju vatrogasnih aparata N. N. 103/96
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 67/96
Pravilnik o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara N. N. 18/96
Pravilnik o dozvoli za miniranje N. N. 7/96
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja N. N. 2/96
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari N. N. 2/96
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru N. N. 2/96
Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi N. N. 43/95
Pravilnik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva N. N. 93/94
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara N. N. 75/94
Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja N. N. 65/94
Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama N. N. 65/94
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara N. N. 62/94
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom N. N. 61/94
Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH N. N. 61/94
Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova N. N. 61/94
Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama N. N. 61/94
Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi N. N. 61/94
Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija N. N. 56/94
Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara N. N. 40/94
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije N. N. 35/94
Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara N. N. 35/94
Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata N. N. 35/94
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata N. N. 35/94
Pravilnik o sadržaju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija N. N. 35/94
Pravilnik o sadržaju Općeg akta iz područja zaštite od požara N. N. 35/94
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 35/94
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe N. N. 35/94
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 35/94
Pravilnik o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara N. N. 35/94
Naziv propisa: Broj glasila:
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini N. N. 37/2003
Odluka o tehničkim pravilima hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita N. N. 135/2002
Ispravak Pravilnika o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem N. N. 102/2002
Uredba o osnivanju agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom N. N. 60/2002
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini N. N. 34/2002
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina N. N. 19/2002
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tehničkog nadzora električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom N. N. 16/2002
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sprečavanje opasnosti od požara N. N. 70/2001
Odluka o tehničkim pravilima hrvatskoga registra brodova protupožarna zaštita, izmjene i dopune N. N. 59/2001
Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske N. N. 25/2001
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku hrvatsku u 2001. godini N. N. 25/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara N. N. 1/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju vatrogasnih šljemova N. N. 1/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju regulatora tlaka za tekuće plinove propan-butan N. N. 1/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak N. N. 131/2000
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita N. N. 93/98
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita N. N. 27/98
Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova N. N. 34/97
Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprečavanje nastajanja i širenja požara N. N. 90/95
Dopuna popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata N. N. 90/95
Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata N. N. 52/95
Ispravak pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe N. N. 55/94
Ispravak pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija N. N. 55/94
Ispravak pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata N. N. 55/94
Ispravak pravilnika o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 55/94
Ispravak pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara N. N. 55/94
Ispravak pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 55/94
Ispravak pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata N. N. 55/94
Naputak o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima N. N. 10/94
Upute o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja N. N. 41/91

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.