Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tehnički propisi
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tehnički propisi

Naziv propisa: Broj glasila:
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, pročišćeni tekst N. N. 26/2003
Zakon o elektroničkom potpisu N. N. 10/2002
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji N. N. 117/2001
Zakon o energiji N. N. 68/2001
Carinski zakon N. N. 78/99
Zakon o industrijskom obličju N. N. 78/99
Zakon o patentima N. N. 78/99
Zakon o žigu N. N. 78/99
Zakon o zaštiti planova rasporeda integriranih sklopova N. N. 78/99
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta N. N. 77/99
Zakon o telekomunikacijama N. N. 76/99
Zakon o gradnji N. N. 52/99
Zakon o sigurnosti prometa na cestama N. N. 59/96
Zakon o normizaciji N. N. 55/96
Zakon o državnoj statistici N. N. 52/94
Zakon o mjeriteljskoj djelatnosti N. N. 11/94
Zakon o tehničkoj kulturi N. N. 76/93
Zakon o mjernim jedinicama N. N. 58/93
Naziv propisa: Broj glasila:
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlašteni mjeriteljski laboratoriji N. N. 40/2003
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o nostrifikaciji projekata N. N. 29/2003
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila N. N. 28/2003
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase, vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti I, II, III i IIII N. N. 24/2003
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase, vage za građevinarstvo N. N. 24/2003
Pravilnik o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti N. N. 6/2003
Pravilnik o distribuciji plina N. N. 104/2002
Pravilnik o tehničkim pravilima i uvjetima povezivanja sustava certificiranja elektroničkih potpisa N. N. 89/2002
Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila N. N. 82/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije N. N. 81/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada kompenzacijska metoda N. N. 81/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke, petlje, N. N. 81/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U I metoda) i za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja N. N. 81/2002
Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa N. N. 54/2002
Pravilnik o registru davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa koji izdaju kvalificirane certifikate N. N. 54/2002
Pravilnik o mjerama i postupcima uporabe i zaštite elektroničkog potpisa i naprednog elektroničkog potpisa, sredstava za izradu elektroničkog potpisa, naprednog elektroničkog potpisa i sustava certificiranja i obveznog osiguranja davatelja usluga izdavanja kvalificiranih certifikata N. N. 54/2002
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste N. N. 53/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za protočna mjerila obujma plina N. N. 53/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za alkoholometre N. N. 51/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za staklene živine termometre N. N. 51/2002
Pravilnik o uvjetima koje moraju zadovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje mjerila električnih veličina N. N. 31/2002
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje analizatora plinova N. N. 29/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre N. N. 18/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje duljine N. N. 18/2002
Pravilnik o homologaciji vozila N. N. 15/2002
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zamjenske sklopove kočnih obloga N. N. 14/2002
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za fotoelektrične luksometre, mjerila osvjetljenja N. N. 9/2002
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje areometara i alkoholometara N. N. 9/2002
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo N. N. 75/2001
Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije i načinu njihovoga rada N. N. 60/2001
Pravilnik o uvjetima za potvrđene mjeriteljske laboratorije za servisiranje i pripremanje za ovjeravanje manometara, vakuumometara i manovakuumometara N. N. 60/2001
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne N. N. 35/2001
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljiti potvrđeni mjeriteljski laboratoriji za ovjeravanje vodomjera i načinu njihova rada N. N. 35/2001
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za bačve, kante i balone N. N. 35/2001
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike N. N. 35/2001
Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije i načinu njihovoga rada N. N. 35/2001
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o načinu uporabe i svrstavanja etalona određene mjerne jedinice N. N. 10/2001
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim značajkama referencijskih materijala u određenim područjima N. N. 10/2001
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljiti laboratoriji za ispitivanje mjerila određene vrste N. N. 10/2001
Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste N. N. 10/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila N. N. 2/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju na dizalima te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 1/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta s kabinom u koju nije moguć pristup ljudi te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 1/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju graničnika brzine za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 1/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 1/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju zahvatnog uređaja za dizala te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 1/2001
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih uređaja N. N. 131/2000
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda N. N. 131/2000
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzeća i druge pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 131/2000
Pravilnik o kontroli projekata N. N. 89/2000
Pravilnik o čamcima N. N. 80/2000
Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe N. N. 80/2000
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama N. N. 59/2000
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije N. N. 25/2000
Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije N. N. 9/2000
Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu N. N. 9/2000
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja nadzora kakvoće proizvoda za koje je potrebno uvjerenje N. N. 9/2000
Pravilnik o kontroli projekata N. N. 7/2000
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika N. N. 6/2000
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom N. N. 4/2000
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata N. N. 2/2000
Pravilnik o materijalno tehničkih uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika N. N. 2/2000
Pravilnik o patentima N. N. 146/99
Pravilnik o žigu N. N. 146/99
Pravilnik industrijskom obličju N. N. 146/99
Pravilnik o planovima rasporeda integriranih sklopova N. N. 146/99
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika N. N. 118/99
Pravilnik o načinu osnivanja i rada tehničkih odbora N. N. 86/98
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama N. N. 59/98
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu N. N. 56/98
Pravilnik o državnim etalonima N. N. 47/98
Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu N. N. 91/97
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji N. N. 78/97
Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave N. N. 69/97
Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja izvještaja o ispitivanju izdanih u inozemstvo i izdavanja potvrda o sukladnosti N. N. 69/97
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata N. N. 49/97
Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja N. N. 29/97
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV N. N. 24/97
Pravilnik o hrvatskim normama N. N. 22/96
Naziv propisa: Broj glasila:
Strategija Informacijska i komunikacijska tehnologija, Hrvatska u 21. stoljeću N. N. 109/2002
Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske N. N. 38/2002
Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija, pravnih osoba koje provode ocjenjivanje i potvrđivanje/upis sustava kakvoće i pravnih osoba koje potvrđuju osoblje N. N. 37/2002
Naredba o ovjernim žigovima i ispravama kojima se potvrđuje ispravnost mjerila N. N. 25/2002
Naredba o dopunama Naredbe o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za umjeravanje etalona N. N. 25/2002
Naputak za provođenje postupka homologacije N. N. 15/2002
Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupka obveznog potvrđivanja (certificiranja) proizvoda i izdavanja potvrde o sukladnosti N. N. 96/2001
Naredba o mjerilima za koja se provodi mjeriteljski nadzor N. N. 35/2001
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH 2001. 2005. godine N. N. 30/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju betonskih kanalizacijskih cijevi duljih od jednog metra N. N. 1/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju čeličnih užeta za opću namjenu N. N. 1/2001
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju čeličnih boca s ventilom za plinove propan butan N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju električnih aparata za kućanstvo N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju N. N. 131/2000
elektroničkih kućanskih aparata i elektroničkih aparata za sličnu upotrebu
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju vijaka, matica i podložaka za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju ručnih alata s elektromotorima N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju sklopki za naprave N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju elektroenergetskih izoliranih vodiča i kabela N. N. 131/2000
Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju grla za žarulje s navojem N. N. 131/2000
Uredba o uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda N. N. 88/2000
Uredba o određivanju građevina od važnosti za RH N. N. 6/2000
Naputak za ispitivanje vodomjera za hladnu vodu statističkom metodom N. N. 31/99
Naredba o ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila i o razdobljima za umjeravanje etalona N. N. 50/96
Ispravak Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti N. N. 37/94

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.