Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Stručna osposobljenost
Pogrebnik mora ispunjavati poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zaposliti radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava ovom uvjetu. Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti osoba s najmanje završenim srednjim strukovnim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju. Iznimno, pogrebnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u odgovarajućem registru mogu pristupiti polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti bez obveze udovoljavanja uvjetu završenog srednjeg strukovnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju. Ispit o stručnoj osposobljenosti provodi Hrvatska obrtnička komora. Evidencija osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti (u daljnjem tekstu: Evidencija) vodi se u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Način i postupak provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti, visinu naknade troškova, sadržaj i oblik uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti propisuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt uz prethodno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.
b) Poslovne prostorije
Poslovne prostorije u kojima se obavlja pogrebnička djelatnost moraju udovoljavati propisanim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima te ostalim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica propisanih posebnim propisima. Prostor i oprema pogrebnog centra u sklopu kojeg se nalazi prostorija za kremaciju umrle osobe moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti i zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekova okoliša, zaštiti od buke, štetnih emisija te drugim propisima koji se odnose na kremaciju tijela.
c) Pogrebno vozilo
Prijevoz umrlih i posmrtnih ostataka, osim pepela umrle osobe, može obavljati samo pogrebnik i to pogrebnim vozilom koje mora udovoljavati tehničkim i sanitarnim uvjetima sukladno posebnom propisu, u svrhu čega se izdaje atest vozila pri stanicama za tehnički pregled vozila. Atest se ne izdaje za uvezena pogrebna vozila koja su izrađena i atestirana u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
d) osiguranje od odgovornosti
Pogrebnik je dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalna odgovornost), za štetu koju bi naručitelju pogreba ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem pogrebničke djelatnosti. Najniža osigurana svota ne može biti manja od 20.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 100.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.
e) Poslovni ugled
Poslovni ugled ima pogrebnik ili odgovorna osoba pogrebnika koja: – nije pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv života i tijela, odnosno povrede mira pokojnika – nije pravomoćnom odlukom suda za prekršaje, bila tijekom jedne godine dva puta kažnjena za prekršaj povezan s obavljanjem pogrebničke djelatnosti.
4. Rješenje o ispunjavanju uvjeta Pogrebnik je, nakon upisa u registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti(Obrtni registar ili registar Trgovačkog suda),prije početka obavljanja djelatnosti dužan ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Rješenje nakon provedenog postupka donosi nadležni ured državne uprave u županiji na čijem području je sjedište pogrebnika. Pogrebnik može započeti obavljati djelatnost danom izvršnosti ovog rješenja.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.