Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Legalizacija zgrada
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Legalizacija zgrada

Što je to legalizacija objekta?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se nezakonito izgrađena zgrada legalizira.

Koji objekti se smatraju nezakonito izgrađenim zgradama?

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave, izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

•svi građevinski i drugi radovi, te ako se koristi ili se može koristiti ili

•svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta.

Legalizacija objekta / koju je dozvolu potrebno ishoditi?

•Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem

Rješenja o izvedenom stanju

•Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka više se ne može podnijeti.

Rješenje o izvedenom stanju / koja je projektna dokumentacija potrebna za izdavanje?

Zahtjevu za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

•Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

•Tri primjerka arhitektonskog snimka, koji je izradio ovlašteni arhitekt,

•Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

•Dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja).

Naš projektni ured je u mogućnosti ponuditi Vam svu potrebnu dokumentaciju za izradu elaborata Rješenja o izvedenom stanju.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Podnositelj zahtjeva dužan je prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi kojeg donosi nadležno upravno tijelo po službenoj dužnosti, nakon što je u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju utvrdilo da su ispunjeni drugi propisani uvjeti za donošenje tog rješenja.

Naknada se utvrđuje prema ocjeni utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor u kojem se nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Na iznos naknade obračunat prema kriterijima za ocjenjivanje utjecaja nezakonito izgrađene zgrade na prostor i primjenom općih korektivnih koeficijenata, primjenjuju se i dopunski korektivni koeficijenti za umanjenje iznosa naknade kojima se uvažava socijalni status podnositelja zahtjeva i svrha njegova nezakonitog građenja.

Da li se nakon dobivanja određene dozvole za legalizaciju objekta taj objekt može upisati u katastar i zemljišnu knjigu?

Da. Potrebno je angažirati ovlašteni geodetski ured koji će Vam u skladu s izdanom dozvolom izraditi elaborat za evidentiranje objekta u katastru i zemljišnoj knjizi.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.