Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Uvjeti za osnivanje i obavljanje djelatnosti putničkih agencija
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Uvjeti za osnivanje i obavljanje djelatnosti putničkih agencija

Uvjeti za osnivanje i obavljanje djelatnosti putničkih agencija

Opći uvjeti
Obrtnik može obavljati djelatnost pružanja usluge putničke agencije ako ispunjava uvjete za pružanje usluga utvrđene:

 • Zakonom o turističkoj djelatnosti,
 • Pravilnikom o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija
 • Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe
 • Pravilnikom o upisniku putničkih agencija
 • Pravilnikom o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita
 • Pravilnikom o identifikacijskom kodu putničke agencije

te ispunjenja ostalih općih uvjeta Minimalni tehnički uvjeti koje trebaju ispunjavati putničke agencije u pogledu njihovih poslovnica propisani su Pravilnikom o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničke agencije
Da bi započeli s radom potrebno je predati ZAHTJEV za izdavanje rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za rad. ZAHTJEV se predaje nadležnom tijelu Državne uprave na čijem se teritoriju nalazi sjedište, odnosno poslovnica putničke agencije. U zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za rad putničkih agencija navode se uvjeti:

 • tvrtku i sjedište putničke agencije
 • presliku rješenja o upisu u obrtni registar i obrtnice
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ugovor, vlasnička prava)
 • prijedlog vrste putničke agencije i navodi usluge koje će pružati
 • podatke o veličini prostora, uređenju i opremi
 • ako započinje sa radom kao organizator putovanja mora navesti i plan očekivanog prometa - za razdoblje od 3 godine
 • dokaz o uplati pristojbe za očevid prostora, Ured državne uprave
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu, Državni proračun
 • podatke i dokaze o voditelju poslovnice ako agencija neposredno prodaje turistički paket aranžmane i izletničke programe.

Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je državljanin RH (domovnica)
 • da ima prebivalište u RH (preslika osobne iskaznice)
 • da je poslovno sposoban (Centar za socijalni rad)
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu (svjedodžba)
 • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan (izjava)
 • dada ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,
 • da mu pravomoćnom presudom ili Rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice- dok ta mjera traje.

Uvjeti poslovanja
Putnička agencija mora na svojim reklamnim promidžbenim i poslovnim dokumentima vidljivo naznačiti identifikacijski kod koji utvrđuje nadležni ured sukladno odredbama Pravilnika o identifikacijskom kodu.
U svrhu zaštite korisnika usluga, putnička agencija dužna je osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva te prilikom uplate iznosa za turistički paket aranžman izdati potvrdu o osiguranju jamčevine.
Odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti obaveza putničke agencije je objaviti:

 • uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uvjeta sadržaja i cijena,
 • korisniku izdati račun a kopiju računa čuvati najmanje 1 godinu,
 • voditi knjigu žalbe,
 • na ulazu u poslovni prostor istaknuti tvrtku putničke agencije,
 • na ulazu u poslovne prostore istaknuti radno vrijeme,
 • u svim reklamnim, promidžbenim i poslovnim dokumentima istaknuti tvrtku i sjedište te identifikacijski kod putničke agencije,
 • čuvati poslovnu tajnu o putnicima,
 • ponuditi putniku posebno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti, gubitku prtljage tijekom putovanja,
 • dužna je koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani.

Prijevoz putnika, putnička agencija dužna je obavljati vlastitim ili unajmljenim voznim parkom drugih pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj. Iznimno, uz odobrenje Ministarstva mora, turizma prometa i veza može se koristiti i prijevozno sredstvo u vlasništvu inozemnih pravnih i fizičkih osoba.
Za vrijeme grupnih putovanja, a za grupe od 15-75 putnika dužna je osigurati jednog TURISTIČKOG PRATITELJA koji ispunjava uvjete propisane odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti. Obaveza je prilikom razgledavanja turističkog mjesta prema programu putovanja angažirati TURISTIČKOG VODIČA koji je ovlašten za pružanje usluge turističkog vodiča u tom turističkom mjestu.
Putnička agencija je obavezna za svaki turistički paket aranžman odnosno putovanje koje organizira izdati PROGRAM, PROSPEKT I KATALOG.
Također, u radu putnička agencija mora se pridržavati i drugih obveza, a nadzor nad legalitetom kojih provode gospodarski i drugi inspektori.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.