Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Tko može obavljati djelatnost održavanja i popravaka rashladnih i klima uređaja i na koji način?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Tko može obavljati djelatnost održavanja i popravaka rashladnih i klima uređaja i na koji način?

Postupanje s uređajima, odnosno tvarima koje oštećuju ozonski omotač (TOOO) mora se obavljati temeljem odredbi propisanim Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Svi rashladni i klima uređaji, proizvodi u obliku aerosola (osim onih koji se primjenjuju u medicini), otapala, sredstva za gašenje požara i polimerni materijali (poliolefinske pjene, sredstva za pjenjenje i sl.), prilikom stavljanja u promet moraju (za područje RH) biti deklarirani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, na deklaraciji mora biti uočljivo označeno da ovi proizvodi ne sadrže TOOO, a sama deklaracije mora biti lako uočljiva, čitljiva i trajna.

Djelatnost održavanja i/ili popravaka ovakvih proizvoda mogu obavljati isključivo pravne ili fizičke osobe koje imaju dopuštenje tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša. Obrtnik koji se bavi ovom djelatnošću dužan je TOOO prikupljati u uređaj za tu namjenu i voditi očevidnik o preuzetim uporabljenim količinama tvari, kao i o količinama unesenih novih ili oporabljenih tvari. Podaci iz očevidnika moraju se dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu na obrascu TOOO5. Prije odlaganja na odlagalište otpada, iz proizvoda koji sadrže ovakve tvari, TOOO se moraju iz tih proizvoda prikupiti.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.