Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
MTU u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

MTU u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda

MTU u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda

Opći uvjeti

Obrtnik može obavljati gospodarsku djelatnost proizvodnje i prodaje svojih proizvoda ili trgovine prehrambenih proizvoda samo ako ima odgovarajući poslovni prostor, Zakon o obrtu.
Obavljanje navedene djelatnost može se započeti nakon ispunjenja minimalno tehničkih uvjeta.

Posebni uvjeti

Zakon o hrani
Pravilnik o higijeni hrane
Zakon o trgovini
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe,
Zakon o sanitarnoj inspekciji
Zakona o zaštiti potrošača
Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija
Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rad u proizvodnji i prometu namirnica
Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja
Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe
Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Pravilnikom o posebnoj radnoj odjeći i obući osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela

Postupak

Postupak utvrđivanja MTU u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda počinje na način da obrtnik podnese ZAHTJEV nadležnom tijelu organa uprave - Uredu za gospodarstvo Županije, da utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti prema zakonu za obavljanju djelatnosti navedene u zahtjevu.
Uz ZAHTJEV stranka prilaže slijedeće dokumente:

  • preslika registracije (rješenje o upisu u obrtni registar)
  • dokaz o prostoru / kiosk (građevinska-uporabna dozvola, ugovor ili suglasnost, vlasnički list.)
  • dokaz o ispravnosti električnih, plinskih, vodovodnih instalacija, zdravstvena ispravnost vode za piće, ispravnosti oruđa za rad s povećanom opasnošću na radu, nepropusnosti dimovodnih kanala, zvučnoj izolaciji prostora, atestu buke za određene djelatnosti, mikroklimatskim uvjetima u prostoru, funkcionalnosti i učinkovitosti sustava za provjetravanje, zbrinjavanje ambalaže i ambalažnog otpada, zbrinjavanje tehnološkog otpada i drugo.
  • upravnu pristojbu.

Tijelo uprave koje vodi upravni postupak ovisno o nalazu može zahtjev:

  • Usvojiti i utvrditi upravnim rješenjem da poslovne prostorije, oprema i sredstva rada udovoljavaju propisanim minimalnim tehničkim, sanitarnim, zdravstvenim i drugim propisanim uvjetima za obavljanje djelatnosti trgovine sukladno zahtjevu ili
  • Odbiti i utvrditi u obrazloženom (navesti razloge) upravnom rješenju da poslovne prostorije, oprema i sredstva rada ne udovoljavaju navedenim uvjetima,
  • Odbaciti zahtjev kao neosnovan ili obustaviti postupak, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o općem upravnom postupku.

Protiv rješenja tijela uprave nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Obrtnik koji bi u istom prostoru nastavio istu djelatnost, s prekidom poslovanja, za koju su propisani jednaki MTU mora ponoviti proceduru pribavljanja rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.