Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Ugovaranje opskrbe električnom energijom
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Ugovaranje opskrbe električnom energijom

- Zakonodavni i institucionalni okvir za proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana koje se smatraju jednostavnim građevinama
Proces razvoja projekta i izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana koje se smatraju jednostavnim građevinama reguliran je krovnim zakonima iz područja energetike ( Zakon o energiji i Zakon o tržištu električne energije ) i graditeljstva ( Zakon o prostornom uređenju i gradnji ), odnosno, provedbeno, uredbama i pravilnicima koje iz njih proizlaze.
Donošenjem novih pravilnika: Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, pojednostavljen je proces ishođenja odobrenja i dozvola u postupku razvoja projekata, što se prvenstveno odnosi na postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama.

- Administrativna procedura stjecanja statusa povlaštenog proizvođača i prava na isplatu poticaja propisana je sljedećim podzakonskim aktima:
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energi je i kogeneracije definira grupe postrojenja ovisno o instaliranoj snazi, uvjete i mogućnosti njihovog korištenja, uređuje postupka ishođenja energetskog odobrenja te način vođenja Registra projekata OIEKPP . Ovim pravilnikom se utvrđuje da za postrojenja k oja se smatraju jednostavnim građevinama nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije definira visine poticajnih cijena otkupa proizvedene elektri čne energije, ovisno o grupi postrojenja te određuje uvjete pod kojima se ostvaruje pravo na poticajnu cijenu. Njime je definirana i nužnost osiguranja kvalitete usluga i radova, odnosno nužnost izgradnje sunčanih elektrana putem ovlaštenih instalatera.

- Pravilnik o stjecanju status povlaštenog proizvođača električne energije propisuje uvjete i postupke stjecanja statusa povlaštenog proizvođača te njegova prava i obveze u sustavu poticanja.
Posebnim je člankom propisan postupak za jednostavne građevine, za koje se, status povlaštenosti stječe na temelju konačne potvrde o priključenju postrojenja nadležnog operatora sustava. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom uređuju postupke izdavanja elektroenergetskih suglasnosti, uvjete za priključenje i korištenje mreže, međusobne odnose korisnika mreže, te uvjete mjerenja proizvedene električne energije. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava propisuju tehničke i druge uvjete priključka korisnika na mrežu i siguran pogon elektroenergetskog sustava. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima definira jednostavne građevine i radove koje je moguće izvoditi bez ishođenja akata kojim se odobrava građen je i lokacijske dozvole. Temeljem propisanog ovima pravilnikom nije potrebno ishođenje navedenih akata za izgradnju „sustava fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije“, odnosno sunčanih elektrana koje se smatraju jednostavnim građevinama u smislu ovog pravilnika .

- U administrativnu proceduru za jednostavne građevine uključene su sljedeće institucije:
Ministarstvo gospodarstva (MINGPiO) je odgovorno za uspostavljenje i vođenje Registra projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Registar OIEKPP). Operator distribucijskog sustava (HEP -ODS d.o.o.) je nadležan za izdavanje tehno- ekonomskih uvjeta priključka postrojenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu definiranih u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti, sklapanje ugov ora o priključenju, izdavanje elektroenergetske suglasnosti, sklapanje ugovora o korištenju mreže i dostavljanje podataka o proizvodnju električne energije iz postrojenja operatoru tržišta. Operator tržišta (HROTE) je nadležan za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja s nositeljima projekta i isplatu poticaja povlaštenim proizvođačima električne energije. Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja sunčanih elektrana koje se smatraju jednostavnim građevinama, raskida se ukoliko se ne dostavi operatoru tržišta valjani dokaz o izgrađenosti postrojenja u roku od godine dana od dana potpisivanja ugovora .

- Koraci u proceduri stjecanja statusa povlaštenog proizvođača koji će biti u sustavu poticaja za jednostavne građevine
Prvi korak: Priprema projekta Ishođenje Prethodne elektroenergetske suglasnosti i potpisivanje Ugovora o otkupu el ektrične energije U svrhu podnošenja zahtjeva za ishođenje tehno - ekonomskih uvjeta priključka postrojenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, nositelj projekta treba od operatora distribucijskog sustava zatražiti izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti (PEES). Uz sam zahtjev potrebno je priložiti idejni projekt i dokaz o pravu gradnje. HEP - ODS d.o.o. će provjeriti da li su ispunjeni posebni uvjeti za priključak postrojenja te da li se radi o jednostavnoj građevini. U postupku izdavanja PE ES- a, HEP -ODS d.o.o. s nositeljem projekt a sklapa i Ugovor o priključenju, te projekt upisuje u Registar OIEKPP. Zahtjevom za izdavanjem prethodne elektroenergetske suglasnosti nositelj projekta započinje postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača . Nositelj projekta nakon ishođenja PEES - a i Ugovora o priključenju podnosi zahtjev za sklapanje U govora o otkupu HROTE -u (na web stranicama HROTE -a objavljen je obrazac zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz jednostavnih građevina http://www.hrote.hr/default.aspx?id=177 ). HROTE s Nositeljem projekta sklapa Ugovor o otkupu ako nije dosegnuto ograničenje ukupno planirane snage sunčanih elektrane iz Tarifnog sustava. Ugovor se s klapa na određeno vrijeme od 14 godina i za vrijeme njegovog trajanja HROTE će vršiti otkup električne energije po poticajnoj cijeni. Potrebno je naglasiti da ovaj ugovor stupa na snagu nakon izdavanja potvrde o trajnom priključenju elektrane na elektroenergetsku mrežu.
Drugi korak: Puštanje u pogon Izgradnja postrojenja i aktivacija Ugovora o otkupu Izgradnju postrojenja treba obaviti ovlašteni instalater s odgovarajućim certifikatom . Do donošenja kriterija i mjerila za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova i potpune uspostave sustava ovlašćivanja i izdavanja certifikata ovlašteni instalater je fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje elektroinstalacijskih radova koja ima zaposlenog najmanje jednog inženjera elektrotehnike sa položenim stručnim ispitom . HROTE će raskinuti sklopljeni Ugovor o otkupu električne energije iz sunčane elektrane ukoliko prije primjene ugovora o otkupu Nositelj projekta ne dostavi HROTE -u dokaz da je izgradnja postrojenja izvršena od strane ovlaštenog instalatera sukladno sukladno članku 6. Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije i kogeneracije (NN 63/12, 121/12, 144/12), odnosno: • suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za fizičku ili pravnu osobu koja je obavila izgradnju postrojenja (ovlašteni instalater) za obavljanje elektroinstalacijskih radova; • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva za jednog inženjera elektrotehnike; 6 • ovjerena preslika radne knjižice i potvrda poslodavca (ov laštenog instalatera) za barem jednog inženjera elektrotehnike s položenim stručnim ispitom da je kod poslodavca zaposlen na neodređeno vrijeme; • završno izvješće nadzornog inženjera (ovlašteni inženjer elektrotehnike) u slučajevima kad je propisan stručni nadzor građenja sukladno propisima koji uređuju gradnju. U slučaju sunčane elektrane koja se smatra jednostavnom građevinom dostatno je dostaviti potvrdu izvođača električnih instalacija da su elektroenergets ki objekti i instalacije kupca ili proizvođača izvedeni i ispitani u skladu s prethodnom elektroenergetskom suglasnošću, projektnom dokumentacijom te prema tehničkim propisima i normama, s izričitom izjavom izvođača da se isti mogu priključiti na mrežu te propisane dokaze kvalitete. Paralelno s izgradnjom postrojenja, HEP - ODS d.o.o. gradi priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu. Nakon izgradnje postrojenja, nositelj projekta podnosi operatoru distribucijskog sustava zahtjev za pokusni rad i priključenje na elektroenergetsku mrežu. U pokusnom radu HEP -ODS d.o.o. ispituje zadovoljavanje odredbi iz PEES -a i Mrežnih pravila. Ukoliko postrojenja zadovolji sve uvjete tijekom probnog rada, HEP -ODS d.o.o. izdaje elektroenergetsku suglasnost, odnosno potvrdu o trajnom priključenju te sklapa s nositeljem projekta Ugovor o korištenju mreže. Izdavanjem odgovarajuće potvrde o trajnom priključenju, postrojenje se pušta u redoviti pogon, te se aktivira i Ugovor o otkupu sklopljen s operatorom tržišta.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.