Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Proizvodnja električne energije iz OIE
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Proizvodnja električne energije iz OIE

- Dobivanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije

Proizvodnja električne energije iz sunčanih elektrana sve je zastupljenija u svijetu i Hrvatskoj, ne samo zbog povećane brige za okoliš, smanjenja emisije stakleničkih plinova, nego i zbog sve većih poticaja za obnovljive izvore energije. Proizvodnja struje za osobne potrebe u Hrvatskoj još uvijek ne donosi povrat investicija u kratkom roku pa je rješenje za prodavanje proizvedene struje u dobivanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. Proces dobivanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije može biti prilično kompliciran i dugotrajan ako se ne raspolaže sa svim potrebnim informacijama o postupku stjecanja ovog statusa. Kako bi prikupili sve potrebne dokumente potrebno je proći nekoliko koraka u proceduri.

Postupak kojim se stječe status povlaštenog proizvođača za elektrane do 30 kW započinje ishođenjem lokacijske dozvole ili odgovarajućeg akta za izgradnju tog postrojenja. No, prije toga potrebno je osnovati tvrtku, ovisno o planovima i veličini te je upisati u sudski registar, odnosno obrtni registar ili u slučaju fizičke osobe, prijaviti se u registar obveznika poreza, a zatim i izraditi idejni projekt bez kojeg se ne može dobiti lokacijska dozvola i čiju izradu morate povjeriti ovlaštenoj tvrtki ili uredu ovlaštenog inženjera.

Uz to se rješava i ishođenje Prethodne elektroenergetske suglasnosti i potpisuje Ugovor o priključenju s lokalnim HEP-ODS d.o.o. (lokalna Elektra). Nakon ishođenja lokacijske dozvole (odnosno odgovarajućeg akta) potrebno je od Ministarstva gospodarstva dobiti Energetsko odobrenje, a od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača te s Hrvatskim operaterom tržišta energije (HROTE d.o.o.) sklopiti Ugovor o otkupu električne energije.

Obrazac zahtjeva za Energetsko odobrenje nalazi se u Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Kogeneracija (engl. Combined Heat and Power ili CHP) je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu. Kogeneracija koristi otpadnu toplinu koja nastaje uobičajenom proizvodnjom električne energije u termoenergetskim postrojenjima te se najčešće koristi za grijanje građevina ili čak cijelih naselja, a rjeđe u drugim proizvodnim procesima.

Obrasci zahtjeva za Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača i zahtijeva za Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača nalaze se u Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Nakon izgradnje postrojenja dobiva se Elektroenergetska suglasnost i sklapa Ugovor o korištenju mreže (HEP ODS), ishodi uporabna dozvola te dobiva Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (HERA).

Nakon pravomoćnosti tog rješenja primjenjuje se Ugovor o otkupu električne energije, mjesečno se ispostavljaju računi HROTE-u i dobiva propisana naknada za električnu energiju isporučenu u mrežu.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u svibnju 2010. godine izdalo je Priručnik za investitore, odnosno nositelje projekata sunčanih elektrana, u kojem je dano detaljnije objašnjenje svih koraka u proceduri za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača električne energije, kao i potrebna dokumentacija za realizaciju svakog pojedinog koraka.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u dopisu od 11. listopada 2010. godine navodi da za građenje solarnog kolektora, odnosno fotonaponskih ćelija s potrebnom opremom za proizvodnju električne energije na krovovima zgrada, kao i na građevnoj čestici postojeće zgrade, nije potreban nikakav akt tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Objekt na kojeg se postavlja fotonaponski sustav mora imati odgovarajući građevinski akt nadležnog tijela, tj. objekt mora biti „legalan“.

Povrat investicije moguć je na način da se električna energija proizvedena u vlastitoj “elektrani” prodaje mreži po posebnoj, subvencioniranoj cijeni.

Cijena struje ovisi o vrsti postrojenja i veličini sustava. Poticajne cijene su definirane Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.