Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji je obvezni sadržaj računa obveznika PDV-a?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji je obvezni sadržaj računa obveznika PDV-a?

Račun mora sadržavati sljedeće podatke:
1. broj računa i datum izdavanja,
2. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj
poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
3. ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj
poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih
usluga,
5. datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za
predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
6. jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene
usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
7. popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
8. stopu PDV-a,
9. iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji
je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
10. zbrojni iznos naknade i PDV-a.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.