Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Što mi se sve priznaje u rashode ako plaćam porez na dobit?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Što mi se sve priznaje u rashode ako plaćam porez na dobit?

Rashodi su smanjenja gospodarske koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koje imaju za posljedicu smanjenje kapitala.

Rashode poreznog razdoblja čine:

  1. materijalni troškovi kao što su utrošene sirovine i materijal uključivo i ambalaža i sitni inventar, utrošena energija, utrošeni rezervni dijelovi, utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme i ostali materijalni troškovi,
  2. troškovi usluga (proizvodnih i neproizvodnih) kao što su usluge izrade proizvoda, prijevoza, održavanja objekata i opreme, istraživanja i razvoja, osiguranja imovine, platnog prometa i banaka, promidžbe i reklame, usluge menadžmenta, komunalne usluge, usluge osiguranja za pokriće šteta uzrokovanih poslovanjem poreznog obveznika i obveznog osiguranja zaposlenika, zakupnina i najamnina, sajmova, ptt-usluge, usluge savjetovanja, usluge odvjetnika, računovođa, revizora, troškovi reprezentacije, te sve ostale usluge koje su uvjet za ostvarivanje prihoda. U usluge promidžbe i reklame mogu se uključiti svi oblici slanja poruka čija je svrha promocija i reklamiranje poreznog obveznika ili promidžba njegovog proizvoda, usluge ili naziva,
  3. troškovi amortizacije (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine),
  4. troškovi plaća zaposlenika (plaće i naknade plaća, porezi i doprinosi na plaće),
  5. naknade troškova zaposlenicima (dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi prijevoza na službenom putu, troškovi stručnog usavršavanja, školovanja i stipendiranja kao i svi drugi troškovi koji su nastali u svezi sa sadašnjim i budućim radom),
  6. rezerviranja za rizike i troškove (rezerviranja za mirovine i otpremnine, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u garantnim rokovima i rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima),
  7. vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine,
  8. troškovi financiranja (redovne i zatezne kamate, tečajne razlike, valutne klauzule i jamstva),
  9. darovanja u naravi ili u novcu
  10. ostali troškovi poslovanja (članarine strukovnim udrugama, upravni i sudski troškovi, troškovi stručne literature, plaćeni penali i kazne a i svi drugi troškovi koji su nastali u svezi s ostvarivanjem prihoda ili dobiti poreznog obveznika).
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.