Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Koji primici - prihodi se sve smatraju dohotkom?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Koji primici - prihodi se sve smatraju dohotkom?

Dohotkom se smatraju primitci koje ostvari porezni obveznik na tržištu rada, robe, usluga i kapitala te davanje na korištenje imovine i imovinskih prava, te primici od osiguranja. Obzirom na navedeno, prema Zakonu o porezu na dohodak postoje slijedeće vrste dohotka:

  1. dohodak od nesamostalnog rada,
  2. dohodak od samostalne djelatnosti,
  3. dohodak od imovine i imovinskih prava,
  4. dohodak od kapitala,
  5. dohodak od osiguranja,
  6. drugi dohodak.

Dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja, dohodak od poljoprivrede i šumarstva.

Dohodak od samostalnih djelatnosti je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju. Poslovni primici su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju. U poslovne primitke ulaze i primici ostvareni od prodaje i izuzimanja stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu dugotrajne imovine, kao i primici ostvareni od otuđenja ili likvidacije djelatnosti. Ako stjecatelj cijele djelatnosti nastavlja poduzetničku djelatnost, primici od otuđenja se ne oporezuju ukoliko je osigurano kasnije oporezivanje skrivenih pričuva. Poslovnim primicima smatraju se i izuzimanja osim izuzimanja financijske imovine. Poslovnim primicima smatraju se manjkovi dobara u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske obrtničke komore te pripadajući porezi zaračunati prilikom nabave dobara za koja je utvrđen manjak.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.