Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Uvjeti rada i boravka stranaca u Republici Hrvatskoj
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Uvjeti rada i boravka stranaca u Republici Hrvatskoj

Državljanin treće zemlje u Hrvatskoj može raditi temeljem dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada samo za poslove za koje je izdana i kod poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Dozvole za boravak i rad mogu se izdati temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i bez mišljenja HZZ-a, kada nadležna policijska uprava odnosno postaja za točno propisane kategorija osoba i točno utvrđene poslove može samostalno izdati dozvolu za boravak i rad.

Test tržišta rada – postupanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad poslodavac je dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada kod područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U slučaju da radne snage nedostaje na tržištu radne snage u Republici Hrvatskoj, temeljem zaprimljene obavijesti o rezultatu tržišta rada, poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad.

Podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvole za boravak i rad

Policijska uprava/postaja može izdati dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za boravak, a na temelju pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjev za dozvolu za boravak i rad državljanin treće zemlje ili poslodavac može podnijeti u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka, rada državljanina treće zemlje ili sjedištu poslodavca.

Provedba testa tržišta rada i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se ne provodi za sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine ili ako se radi o produljenju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje.

Mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Poslodavac može dobiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ako:
- obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
- ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije (da nema dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja)
- u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske i
- nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Iznimka od provedbe testa tržišta rada

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijet će odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, koja se objavuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu rada na temelju sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj ne prilaže se dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Državljani trećih zemalja mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili -potvrde o prijavi rada ako imaju odobren:
- privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, odobrenom azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
- privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
- privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje kojem je izdana „EU plava karta“ ili dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva
privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a
- privremeni boravak zbog humanitarnih razloga
- autonomni boravak
- privremeni boravak kao upućeni radnik
- privremeni boravak u svrhu istraživanja temeljem ugovora o gostovanju
- privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s istraživačem koji ima ugovor o gostovanju
- privremeni boravak u svrhu studiranja, ako radi ili se samozapošljava najviše 20 sati tjedno, osim kad je studentska praksa sastavni dio studijskoga programa
- status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa najviše 20 sati tjedno
- privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
azil ili supsidijarnu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
- dugotrajno boravište
- stalni boravak.

Za koje poslove se mogu izdati dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno za koje poslove se može izdati potvrda o prijavi rada do 90., 60 i 30 dana detaljnije su propisane Zakonom o strancima i vezujućim podzakonskim aktima.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.