Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Uvjeti rada i boravka stranaca u Republici Hrvatskoj
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Uvjeti rada i boravka stranaca u Republici Hrvatskoj

Rad i zapošljavanje stranaca

Novim Zakonom o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) koji je stupio na snagu s 01.01.2012. regulirano je, između ostaloga, i zapošljavanje i rad stranaca. Izdvajamo najvažnije odredbe za obrtnike.

Osnove za rad stranaca u RH:

Stranac u Hrvatskoj može se zaposliti ili raditi u raditi u vlastitom obrtu na temelju izdane dozvole za boravak i rad, koja se u pravilu dodjeljuje na temelju određene godišnje kvote, a u određenim slučajevima i izvan godišnje kvote.

Bez dozvole za boravak i rad mogu raditi stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:

1. stalni boravak,

2. azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu,

3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji

4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,

5. autonomni boravak,

6. status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika,

bez zasnivanja radnog odnosa,

7. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja.

Stranac može raditi u Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Poslodavac ne smije zapošljavati stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj niti se koristiti njegovim radom.

Presliku dozvole za boravak i rad poslodavac je dužan imati za vrijeme trajanja radnog odnosa.

Poslodavac koji zapošljava stranca dužan je u roku od 8 dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili početka rada stranca, o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Osnivanje vlastitog trgovačkog društva ili obrta stranca:

Za osnivanje vlastitog trgovačkog društva ili obrta, strancu će se izdati dozvola za boravak i rad ako:

1. je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna,

2. su zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana,

3. njegova bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini,

4. trgovačko društvo odnosno obrt ne posluje s gubitkom,

5. priloži dokaz o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima u RH.

Državljani država članica EU nisu dužni ispunjavati navedene uvjete.

Izdavanje dozvole za boravak i rad:

Dozvola za boravak i rad izdaje se na vrijeme potrebno za izvršenje posla, koliko traje ugovor, ali najduže do godine dana. Iznimno, dozvola se izdaje s rokom važenja od 2 godine ukoliko nije zatraženo kraće razdoblje izdavanja dozvole za boravak i rad.

Dozvolu za boravak i rad policijska uprava dostavit će poslodavcu i nadležnom uredu Porezne uprave.

Policijska uprava može odbiti izdavanje dozvole za boravak i rad ako poslodavac krši propise o radu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju ili u slučaju ako stranac ili poslodavac nije podmirio izrečenu novčanu kaznu.

U slučaju prestanka ugovora o radu te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad, poslodavac i stranac dužni su obavijestiti policijsku upravu u roku od 15 dana od dana nastupa tih okolnosti.

Nakon ulaska Hrvatske u EU:

Državljanin države članice Europskog ekonomskog prostora (EU i EFTA) i Švicarske Konfederacije, te članovi njegove obitelji mogu u Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad.

Inspekcijski nadzor i kazne:

Kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je rad stranca protivan odredbama ovoga Zakona, inspektor će usmenim rješenjem u zapisnik, u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti u nadziranom poslovnom objektu, te izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad ili na drugi pogodan način, u roku od 2 dana od dana izricanja usmenog rješenja na zapisnik. Iznimno, mjera zabrane obavljanja djelatnosti neće se izvršiti ako poslodavac u roku od 5 dana izvrši uplatu novčanog iznosa u iznosu od 30.000,00 kuna, za svakog stranca, u korist Državnog proračuna.

Poslodavac koji zapošljava ili se koristi radom stranca koji nezakonito boravi na području Republike Hrvatske obveznik je javnog davanja te plaćanja zatezne kamate i odgovarajuće novčane kazne. Javno davanje je novčani iznos u kunama te sadrži sve poreze i doprinose za obvezna socijalna osiguranja koje bi poslodavac platio da je stranac bio zakonito zaposlen, najmanje za 3 mjeseca unatrag, ukoliko poslodavac i stranac ne dokažu da je rad trajao kraće. Javno davanje rješenjem će utvrditi Porezna upravu po obavijesti inspektora.

Prekršajne novčane kazne za zaposlenje stranca protivno ovom zakonu za obrtnike iznosi u rasponu od 10.000,00 do 30.000,00 kn

Zakon o strancima NN 130/11

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.