Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Otvaranje obrta turistička agencija?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Otvaranje obrta turistička agencija?

Turistička agencija znači trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica, koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 49/20, 70/21) te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane uz putovanje i boravak turista.
U članku 14. propisano je da turistička agencija posluje u prostoru poslovne namjene. Turistička agencija koja posluje na način da svoje usluge pruža i ugovore sklapa uz istodobnu fizičku prisutnost korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem obavlja svoju poslovnu djelatnost mora imati poslovni prostor primjereno uređen za prijam korisnika usluga (poslovnica). Iznimno, turistička agencija koja posluje jedino na način da svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem internetskih stranica ili sličnog online sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem turistička agencija obavlja svoju djelatnost, može svoju poslovnu djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene, koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu.
Turistička agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslova, u punom radnom vremenu, neovisno o broju poslovnica odnosno poslovnih prostora.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu propisano je da je turistička agencija dužna prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom, a svaku promjenu navedenih podataka prijaviti i dostaviti dokaze o istom u roku od osam dana od nastale promjene.

Temeljem obavijesti, turistička agencija, odnosno svaki prostor u kojem turistička agencija posluje, upisuje se u Središnji registar. Do uspostave Središnjeg registra na mrežnim stranicama Ministarstva objavljuje se popis turističkih agencija odnosno prostora u kojima turističke agencije posluju te podaci iz tih obavijesti ili prijava (https://mint.gov.hr/istaknute-teme/upisnik-turistickih-agencija/popis-turistickih-agencija-od-1-1-2018/11819 – ažurirano 1. veljače 2022. godine).

Turistička agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslova, u punom radnom vremenu, neovisno o broju poslovnica odnosno poslovnih prostora. Stoga bi obrtnik koji uz obrt ima i radni odnos kod drugog poslodavca trebao zaposliti radnika kao voditelja poslova. Voditelj poslova treba imati najmanje završenu srednju školu te imati položen stručni ispit za voditelja poslova. U uvjetima posebnih okolnosti za vršitelja poslova voditelja poslova može se odrediti osoba završene srednje škole, koja može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka posebnih okolnosti, odnosno, najduže šest mjeseci od dana službenog proglašenja kraja epidemije bolesti Covid-19 u Republici Hrvatskoj, kada je dužna položiti stručni ispit za voditelja poslova.

Slijedom navedenoga, da bi Ministarstvo stavilo turističku agenciju na navedeni Popis turističkih agencija, potrebno je Ministarstvu dostaviti obavijest o početku pružanja usluga turističke agencije, kao i podatke i dokaze sukladno članku 13. stavku 2. i članku 18. stavku 2. navedenog Zakona i to: izvadak iz obrtnog odnosno sudskog registra s naznakom u nazivu obrta odnosno trgovačkog društva da je riječ o turističkoj agenciji („turistička agencija“ ili „putnička agencija“) i registriranom djelatnošću putničkih agencija, dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi voditelja poslova i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za voditelja poslova odnosno dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za vršitelja voditelja poslova. Ukoliko je turistička agencija organizator paket-aranžmana, potrebno je dostaviti i dokaz o ispunjavanju obveze zaštite u slučaju nesolventnosti i osiguranju od odgovornosti, sve na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili e-mail adresu: pravni@mints.hr ili ispunite obrazac Obavijest o upisu turističke agencije na Internet stranici Ministarstva - https://appl.mint.hr/upisnik-turistickih-agencija/7 .

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.