Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Zbrinjavanje otpadnih ulja
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Zbrinjavanje otpadnih ulja

 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

Obveze posjednika otpadnih ulja

Izvod iz Pravilnika:


5. » Posjednik otpadnih ulja« je pravna ili fizička osoba koja posjeduje otpadna ulja i pri čijem obavljanju djelatnosti stalno ili povremeno nastaju otpadna ulja.

 

(1) Posjednik otpadnih ulja dužan je predati otpadna ulja ovlaštenom sakupljaču otpadnih ulja uz popunjeni prateći list.

(2) Prilikom preuzimanja otpadnih ulja od posjednika ulja, ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je ovjeriti prateće listove.

 

(1) Ovlašteni sakupljač otpadnih ulja dužan je preuzeti otpadna ulja od posjednika otpadnih ulja bez naknade.

(3) U slučaju da za sakupljena otpadna ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati oporabu i/ilizbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske i ima pravo na pokriće troškova na teret posjednika.

 

(1) Posjednici otpadnih ulja i svi koji gospodare otpadnim uljima dužni su voditi Očevidnik nastanka i tijeka otpadnih ulja (ONTOU).

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovog članka se vodi na propisanom obrascu, koji je prikazan u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Uz Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka posjednik otpadnih ulja dužan je za svaku godinu voditi evidenciju o ukupnim količinama kupljenog svježeg ulja, količinama proizvedenog otpadnog ulja, količinama predanim ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadnim uljima i ostalim podacima prema posebnim propisima.

Primer vođenja očevidnika:

DODATAK II.

OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA (ONTOU)

OČEVIDNIK NASTANKA I TIJEKA OTPADNIH ULJA

DJELATNOST

Posjednik □

Sakupljač □

Osoba za oporabu i/ili zbrinjavanje □

PODACI O TVRTKI

Naziv tvrtke

Auto-servis

Stara Lipa

     
 

Adresa

Zagrebačka 111

Zagorska 1a

     

Matični broj

123456789

987654321

     
   

Ključni broj

20 01 25

Kategorija otpadnih ulja - jestiva ulja i masti

Datum

Količina svježih ulja

Količina proizvedenih otpadnih ulja

Količina predanih otpadnih ulja

Količina preuzetih otpadnih ulja (dio za sakupljača i osobu za oporabu i/ili zbrinjavanje)

Sakupljaču

Predano na oporabu i/ili zabrinjavanje

Sakupljeno

Predano na oporabu i/ili zabrinjavanje

Oporabljeno/zbrinuto

               
               
               
               
               
               
               

UKUPNO

             
                   

Posjedni otpadnog ulja ne šalje podatke ni Fondu za zaštitu okoliša kao ni Agenciji za zaštitu okoliša.

Podaci se čuvaju najmanje za dvije godine, za tekuću godinu i prethodnu godinu.

KLASIFIKACIJA OTPADA PREMA KATALOGU OTPADA

13

OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUĆIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže PCB-e1

13 01 04*

klorirane emulzije

13 01 05*

neklorirane emulzije

13 01 09*

klorirana hidraulična ulja na bazi mineralnih ulja

13 01 10*

neklorirana hidraulična ulja na bazi mineralnih ulja

13 01 11*

sintetska hidraulična ulja

13 01 12*

biorazgradiva hidraulična ulja

13 01 13*

ostala hidraulična ulja

13 02

otpadna maziva ulja za motore i zupčanike

13 02 04*

klorirana maziva ulja za motore i zupčanike na bazi mineralnih ulja

13 02 05*

neklorirana maziva ulja za motore i zupčanike na bazi mineralnih ulja

13 02 06*

sintetska maziva ulja za motore i zupčanike

13 02 07*

biorazgradiva maziva ulja za motore i zupčanike

13 02 08*

ostala maziva ulja za motore i zupčanike

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

izolacijska ulja ili ulja za prijenos topline koja sadrže PCB-e

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi mineralnih ulja

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi mineralnih ulja

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 09*

biorazgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 04

ulja s dna plovila

13 04 01*

ulja s dna plovila iz riječne plovidbe

13 04 02*

ulja s dna plovila iz kanala u pristaništima

13 04 03*

ulja s dna plovila od ostalih navigacija

13 05

sadržaj iz odvajača ulje/voda

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda

13 05 02*

muljevi iz odvajača ulje/voda

13 05 03*

muljevi iz ulaznog okna

13 05 06*

ulje iz odvajača ulje/voda

13 05 07*

zauljena voda iz odvajača ulje/voda

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i odvajača ulje/voda

13 07

otpad od tekućih goriva

13 07 01*

loživo ulje i diesel gorivo

13 07 02*

benzin

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

13 08

zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi način

13 08 01*

muljevi ili emulzije iz odsoljivača

13 08 02*

ostale emulzije

13 08 99*

otpad koji nije na drugi način specificiran

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ KUĆANSTAVA I SLIČNI OTPAD IZ INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUČUJUĆI ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE

20 01

odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)

20 01 25

jestiva ulja i masti

Koncesiju za skupljanje otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 5 godina imaju sljedeće tvrtke:

1 AEKS d.o.o. Ivanić Grad

2 APO d.o.o. Zagreb

3 DEZINSEKCIJA Rijeka

4 C.I.A.K. d.o.o. Zagreb

5 CIAN d.o.o. Split

6 EKOL d.o.o. Karlovac

7 FLORA VTC d.o.o. Virovitica

8 JADRAN-METAL d.o.o. Pula

9 KEMIS d.o.o. Zagreb

10 MC ČIŠĆENJE d.o.o. Sisak

11 MAZIVA ZAGREB d.o.o. Zagreb

12 METIS d.o.o. Škrljevo

13 MI-VI MAZIVA d.o.o. Sesvete

14 NACIONAL d.o.o. Bjelovar

15 SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o. Zadar

16 PATTING d.o.o. Varaždin

17 VAL-INT d.o.o. Sveta Nedjelja

18 ZAGREBPERTOL d.o.o. Zagreb

Koncesiju za skupljanje otpadnih jestivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 5 godina imaju sljedeće tvrtke:

1 AGROPROTEINKA d.d. Sesvetski Kraljevac

2 ECOOPERATIVA d.o.o. Matulji

3 MODIBIT d.o.o. Ozalj

4 RIJEKATANK d.o.o. Rijeka

5 UNIJAPAPIR d.d. Zagreb

6 VITREX d.o.o. Virovitica

7 ROL-BO d.o.o. Zagreb

Koncesiju za skupljanje otpadnih mazivih i jestivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 5 godina imaju sljedeće tvrtke:

1 IND-EKO d.o.o. Rijeka

2 KOMUNALIJE HRGOVČIĆ Županja

3 UNIVERZAL d.o.o. Varaždin

Koncesiju za termičku oporabu otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 10 godina imaju sljedeće tvrtke:

1 AGROPROTEINKA d.d. Sesvete

2 DALMACIJACEMENT d.d. Kaštel Sućurac

3 HOLCIM d.o.o. Koromačno

4 INA d.d. RAFINERIJANAFTE RIJEKA Rijeka

5 IND-EKO d.o.o. Rijeka

6 KALUN d.d. Drniš

7 MAZIVA ZAGREB d.o.o. Zagreb

8 NAŠICECEMENT d.d. Našice

9 SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA d.o.o. Topusko

10 SVIS d.o.o. Varaždin

Koncesiju za materijalnu oporabu otpadnih jestivih ulja sa svrhom proizvodnje biogoriva na području Republike Hrvatske za period od 10 godina imaju sljedeće tvrtke:

1 MODIBIT d.o.o. Ozalj

2 VITREX d.o.o. Virovitica

Koncesiju za materijalnu oporabu otpadnih ulja na području Republike Hrvatske za period od 10 godina imaju sljedeće tvrtke:

1 KEMO d.o.o. Zagreb

Ovlaštenim skupljačima otpadnih ulja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje naknade za skupljene i predane količine otpadnih mazivih ulja u iznosu od 1,00 kn/litri i za skupljene i predane količine otpadnih jestivih ulja u iznosu od 0,4 kn/litri.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.