Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Zaštita od požara i eksplozija
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Zaštita od požara i eksplozija

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Naziv propisa:Broj glasila:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, N. N. 117/2001

Zakon o vatrogastvu, N. N. 106/99

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, N. N. 87/96

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, N. N. 108/95

Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu, N. N. 12/94

Zakon o prijevozu opasnih tvari, N. N. 97/93

Zakon o zaštiti od požara, N. N. 58/93

Zakon o vatrogastvu, N. N. 58/93

Naziv propisa:Broj glasila:

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, N. N. 41/2003

Pravilnik o zaštiti šuma od požara, N. N. 26/2003

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara, N. N. 149/2002

Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem, N. N. 96/2002

Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, N. N. 91/2002

Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, N. N. 2/2002

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, N. N. 89/2001

Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama, N. N. 89/2001

Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca, N. N. 89/2001

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara, N. N. 10/2001

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina, N. N. 1/2001

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom atestiranju plinskih kuhinjskih štednjaka, kuhala, pećnica, roštilja i stolnih štednjaka te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda N. N. 131/2000

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obvezatnome potvrđivanju otpornosti na požar elemenata tipnih građevnih konstrukcija te o uvjetima kojima moraju zadovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda N. N. 68/2000

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina N. N. 148/99

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom N. N. 148/99

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata N. N. 100/99

Pravilnik o sustavima za dojavu požara N. N. 56/99

Pravilnik o zapaljivim tekućinama N. N. 54/99

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom N. N. 93/98

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina N. N. 69/98

Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom N. N. 69/98

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda N. N. 47/97

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara N. N. 32/97

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i održavanju vatrogasnih aparata N. N. 103/96

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 67/96

Pravilnik o obvezatnom atestiranju ormara za čuvanje papirnate dokumentacije na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih ormara N. N. 18/96

Pravilnik o dozvoli za miniranje N. N. 7/96

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca za vođenje popisa o proizvedenim, prodanim, uporabljenim, uništenim ili na drugi način otuđenim količinama eksplozivnih tvari i o načinu izvješćivanja N. N. 2/96

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari N. N. 2/96

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru N. N. 2/96

Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi N. N. 43/95

Pravilnik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva N. N. 93/94

Pravilnik o uvjetima za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara N. N. 75/94

Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja N. N. 65/94

Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama N. N. 65/94

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara N. N. 62/94

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom N. N. 61/94

Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH N. N. 61/94

Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova N. N. 61/94

Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama N. N. 61/94

Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi N. N. 61/94

Pravilnik o upisnicima iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija N. N. 56/94

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara N. N. 40/94

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije N. N. 35/94

Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara N. N. 35/94

Pravilnik o izboru i održavanju vatrogasnih aparata N. N. 35/94

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata N. N. 35/94

Pravilnik o sadržaju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija N. N. 35/94

Pravilnik o sadržaju Općeg akta iz područja zaštite od požara N. N. 35/94

Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 35/94

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe N. N. 35/94

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 35/94

Pravilnik o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara N. N. 35/94

Naziv propisa: Broj glasila:

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini N. N. 37/2003

Odluka o tehničkim pravilima hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita N. N. 135/2002

Ispravak Pravilnika o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem N. N. 102/2002

Uredba o osnivanju agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom N. N. 60/2002

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini N. N. 34/2002

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova postupaka ocjenjivanja sukladnosti opreme, zaštitnih sustava i komponenata namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina N. N. 19/2002

Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tehničkog nadzora električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom N. N. 16/2002

Naredba o homologaciji vozila s obzirom na sprečavanje opasnosti od požara N. N. 70/2001

Odluka o tehničkim pravilima hrvatskoga registra brodova protupožarna zaštita, izmjene i dopune N. N. 59/2001

Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske N. N. 25/2001

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku hrvatsku u 2001. godini N. N. 25/2001

Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara N. N. 1/2001

Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju vatrogasnih šljemova N. N. 1/2001

Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju regulatora tlaka za tekuće plinove propan-butan N. N. 1/2001

Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o obaveznom atestiranju pokretnih plinskih peći za grijanje bez priključka na dimnjak N. N. 131/2000

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita N. N. 93/98

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita N. N. 27/98

Popis pravnih osoba ovlaštenih za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova N. N. 34/97

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih instalacija za dojavu, gašenje i sprečavanje nastajanja i širenja požara N. N. 90/95

Dopuna popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata N. N. 90/95

Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata N. N. 52/95

Ispravak pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe N. N. 55/94

Ispravak pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija N. N. 55/94

Ispravak pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata N. N. 55/94

Ispravak pravilnika o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme i sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 55/94

Ispravak pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara N. N. 55/94

Ispravak pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara N. N. 55/94

Ispravak pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata N. N. 55/94

Naputak o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima N. N. 10/94

Upute o zaštiti od požara za daljinski vođena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja N. N. 41/91

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.