Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Kada radnik ostvaruje pravo na korištenje plaćenog dopusta ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Kada radnik ostvaruje pravo na korištenje plaćenog dopusta ?

Sukladno članku 65. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), radnik ima pravo tijekom kalendarske godine na plaćeni dopust od ukupno 7 radnih dana (ako drugačije nije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu) za važne osobne potrebe, osobito u vezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bolesti ili smrću užeg člana obitelji.
Pod «članom uže obitelji» zakon podrazumijeva supruga, srodnike po krvi u pravoj liniji i njihove supružnike, braću i sestre, pastorčad i posvojenike, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuha i maćehu, posvojitelja i osobu koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osobu koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

Nadalje, radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeće ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Također i radnici – dobrovoljni davaoci krvi ostvaruju pravo na jedan slobodan dan s osnova dobrovoljnog darivanja krvi, koji se ostvaruje tijekom kalendarske godine, sukladno radnim obvezama.

Razdoblje koje radnik provede na plaćenom dopustu, smatra se razdobljem provedenim na radu, slijedom čega je poslodavac dužan ispuniti sve obveze koje ima prema radniku temeljem radnog odnosa.

Osim plaćenog, radnik može dobiti i neplaćeni dopust, sukladno čl. 66 Zakona o radu, temeljem kojeg poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme neplaćenog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.