Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Privremena obustava poslovanja obrta?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Privremena obustava poslovanja obrta?

Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o čemu pismeno izvještava županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana obustave. Iznimno, privremena obustava može trajati dulje od jedne godine u slučaju bolesti ili nastupa više sile, odnosno do tri godine, kada vlasnica obrta koristi rodiljni, odnosno roditeljski dopust do navršene treće godine djetetova života, odnosno do osme godine djetetova života kada koristi pravo na njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, a pravo je priznato izvršnim rješenjem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Za vrijeme privremene obustave, obrtnik je dužan predati obrtnicu u županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba. O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pismeno izvijestiti županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba najkasnije u roku od sedam dana po isteku vremena privremene obustave obavljanja obrta. Županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured Grada Zagreba izvješćuje nadležno tijelo o privremenoj obustavi, odnosno o ponovnom početku obavljanja djelatnosti, odnosno dužan je sva rješenja u svezi s obavljanjem obrta dostaviti nadležnom tijelu za poslove financija, nadležnim inspekcijama, Hrvatskoj obrtničkoj komori, nadležnom fondu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i Državnom zavodu za statistiku.

Ako obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od 30 dana nakon isteka roka privremene obustave obavljanja obrta, obrt prestaje po sili zakona (članak 47. stavak 1. točka 6. Zakona o obrtu, NN 143/13).

Za vrijeme privremene obustave djelatnosti obrtnik je obvezan plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Naime, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o zdravstvenom osiguranju, obrtnik stječe status osiguranika upisom u obrtni registar. Budući u vrijeme privremene obustave obrta, obrtnik ostaje upisan u obrtni registar, i za vrijeme mirovanja obrta ima status mirovinskog i zdravstvenog osiguranika. Obveza plaćanja doprinosa miruje samo u razdoblju u kojem obveznik doprinosa ostvaruje pravo na naknadu plaće za bolovanje na teret HZZOa (nakon četrdeset i trećeg dana bolovanja), razdoblju korištenja prava na porodni dopust i razdoblju korištenja prava po osnovi njege djeteta s poteškoćama u razvoju. Također, obveza plaćanja doprinosa miruje i u slučaju služenja vojnog roka (uključujući i civilni vojni rok). Obrtnik koji je na služenju vojnog roka treba obavijestiti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o istom, na temelju čega se obrtnik briše iz matične evidencije mirovinskih osiguranika te mu privremeno prestaje i obveza plaćanja doprinosa.

Neovisno o tome plaća li obrtnik porez na dohodak ili porez na dobit, za vrijeme privremene obustave obrta ima obvezu plaćati mjesečne predujmove poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit. No ako obrtnik ima interesa da u vrijeme privremene obustave obavljanja obrta ne plaća predujmove poreza, takav zahtjev može podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. U tom slučaju će uz zahtjev za mirovanje obveze plaćanja predujmova poreza navesti i razloge privremene obustave obavljanja obrta. Porezna uprava može stornirati obvezu plaćanja predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dobit.

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.