Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Pod kojim uvjetima zakupnik može podnijeti zahtjev za otkup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Pod kojim uvjetima zakupnik može podnijeti zahtjev za otkup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ?

Temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11), Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (NN 53/12, 56/13) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 137/12.) koja se primjenjuje od 14. prosinca 2012. godine.

Naime, Zakonom o zakupu poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11.) utvrđeno da se poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske mogu prodati zakupniku ako podnese zahtjev za kupnju, a uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu, a koji ujedno prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 53/12. i 56/13.), predstavlja mikro ili mali subjekt malog gospodarstva.

Uvjeti za otkup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravo na otkup navedenog poslovnog prostora može ostvariti zakupnik, koji se nalazi u zakupnom odnosu s Republikom Hrvatskom bez prekida u trajanju od najmanje pet godina. Iznimno, navedeno pravo može ostvariti i zakupnik - obrtnik, koji se nalazi u zakupnom odnosu s Republikom Hrvatskom, u trajanju kraćem od pet godina, a koji je:

1) prije toga bio u zakupnom odnosu s jedinicom lokalne samouprave, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina,

2) prije toga bio u zakupnom odnosu s jedinicom lokalne samouprave i Republikom Hrvatskom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina,

3) kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član porodičnog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova prednika,

4) morao napustiti poslovni prostor, zbog povrata tog prostora u vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od najmanje pet godina.

Postupak podnošenja zahtjeva

Zahtjev za otkup poslovnog prostora, podnosi se Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Naime, postojeći zakupnik kome još nije istekao ugovor o zakupu, pisani zahtjev za kupnju poslovnoga prostora može podnijeti, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, dok zakupnik kome je istekao ugovor o zakupu i isti je prešutno obnovljen, nastavkom korištenja poslovnoga prostora bez protivljenja zakupodavca, može zahtjev podnijeti, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prihvaćanja ponude za sklapanje novog ugovora.

Odluka o prodaji poslovnoga prostora

Odluku o prodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, donosi Agencija za upravljanje državnom imovinom, na temelju zahtjeva zakupnika, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora. Na temelju odluke Povjerenstva, kojom će se u svakom pojedinačnom slučaju zahtjeva za kupnju poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrditi da su ispunjeni svi propisani uvjeti za prodaju poslovnoga prostora, Republika Hrvatska i kupac (sadašnji zakupnik i zakupnik s kojim je Republika Hrvatska prethodno sklopila novi ugovor o zakupu) sklopit će u roku od 90 dana od dana donošenja predmetne Odluke, ugovor o prodaji poslovnoga prostora.

Uvjeti otkupa poslovnog prostora

Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, prodaje se po tržišnoj cijeni, umanjenoj za neamortizirana ulaganja zakupnika, i koja su bila od utjecaja na visinu tržišne vrijednosti poslovnoga prostora, i to: a) visina ulaganja zakupnika, kod plaćanja cijene odjednom, priznaje se najviše do 30 % tržišne vrijednosti poslovnoga prostora, b) visina ulaganja zakupnika, kod obročne otplate, priznaje se najviše do 20 % tržišne vrijednosti poslovnoga prostora.

Tržišnu cijenu i vrijednost izvršenih ulaganja utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke, sa liste ovlaštenih sudskih vještaka, na trošak zakupnika, a po odabiru Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske.

Način otplate poslovnog prostora

Otplata navedenog poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca. Kada se ugovori jednokratno plaćanje cijene poslovnoga prostora, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Međutim, ukoliko se ugovori obročna prodaja poslovnoga prostora, rok otplate ne može biti dulji od 20 godina. Sredstva ostvarena od prodaje poslovnoga prostora, prihod su Republike Hrvatske i uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.Pitanje se nalazi još u slijedećim grupama:
Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.