Skip content

Savjetodavna služba HOK-a › 
Novine u primjeni Prekršajnog zakona ?
Savjetodavna služba HOK-a
Pronađi

Novine u primjeni Prekršajnog zakona ?

Novi Prekršajni zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 107/07 od 19.listopada 2007.g., a stupio na snagu 1.siječnja 2008.g.,time da je njegova izmjenama i dopuna objavljena u NN 39/13, te je stupila na snagu 1. lipnja 2013. godine.

Prekršajem se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

Pri definiranju načela zakonitosti u prekršajnom pravu , dodana je odredba temeljem koje se prekršaji i prekršajnopravne sankcije mogu propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s tim da iste mogu propisivati prekršaje samo za povrede propisa koje ona donose na temelju svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom.

Prisilna naplata novčane kazne

Najveća novina Prekršajnog zakona je način izvršenja, odnoso prisilne naplate neplaćene novčane kazne. Prekršajni zakon prije svega promovira koncept da se pravomoćno izrečena novčana kazna prije svega treba naplatiti. Čl. 34. Prekršajnog zakona određuje da će se izrečena novčana kazna, neovisno o iznosu, ako ne bude plaćena u ostavljenom roku, prisilno naplatiti. Ako se kazna ne uspije u roku od jedne godine naplatiti, nadležni sudu će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora, računajući svakih započetih tristo kuna za jedan dan zatvora, s time da se zatvor ne može odrediti u vremenu kraćem od tri dana ni duljem od šezdeset dana. Sud iznimno, ukoliko ocijeni opravdanim, može umjesto kazne zatvora odrediti rad za opće dobro na slobodi.

Okrivljenik

Odredbama čl. 114.st.1. proširen je krug okrivljenika u prekršajnom postupku koji sada obuhvaća: fizičku osobu, fizičku osobu obrtnika i osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću, pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, odgovornu osobu u pravnoj osobi. S obzirom na prošireni krug okrivljenika, čl. 33 su propisani posebni okviri novčane kazne svakome od predviđenih okrivljenika.

Ovlasti jedinica lokalne samouprave

Novim Prekršajnim zakonom jedinice lokalne samuprave dobivaju puno veće penalne ovlasti. Primjerice, prema dosadašnjem zakonu, iste su mogle propisati globu u visini od 50,00 do 200,00 kn za fizičku osobu, te 500,00 do 1.000,00 kn za pravnu osobu. Novi zakon maksimalan iznos novčanih kazni povećan je i do deset puta za sve fizičke i pravne osobe za počinjenje prekršaja predviđenih Odlukom o komunalnom redu.

Zakonski raspon novčane kazne i kazne zatvora

Prekršajni zakon bitno povećava raspon novčane kazne i kazne zatvora. Čl. 33 propisan je za počinitelja prekršaja pravnu osobu raspon novčane kazne od 2000,00 do 1.000.000,00 kuna, dok se za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ne djelatnosti raspon kreće od 1000,00 do 500.000,00 kuna. Za počinitelja fizičku osobu raspon se kreće od 100,00 do 50.000,00 kuna.

Za prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kazna za počinitelja prekršaja pravnu osobu se kreće između 500,00 i 10.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost od 300,00 do 5.000,00 kuna, te za fizičku osobu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

Za najteže prekršaje propisane zakonom u taksativno navedenim područjima može se propisati i izreći novčana kazna u visini najviše do dvostrukih općih maksimuma, a za prekršaj u području ugrožavanja prirodnih bogatstava, okoliša i očuvanja prirode iznimno je moguće propisati i izreći novčanu kaznu do 1.000.000,00 kuna okrivljeniku fizičkoj osobi.

Zastara prekršajnog progona i izvršavanja odluke o prekršaju

Zakonska novina je i produženje roka zastare pokretanja prekršajnog progona s jedne na dvije godine od počinjenja prekršaja. Također izvršenje prekršajnopravnih sankcija ne može započeti zbog zastare kad protekne dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju kojom je sankcija izrečena ili primijenjena. Apsolutni rok zastare produžen je s dvije na četiri godine za pokretanje prekršajnog postupka, te na tri godine za izvršenje prekršajnih sankcij

Postavite pitanje
Ukoliko imate dodatnih pitanja ispunite obrazac na ovom linku.